Bài kiểm tra từ vựng cơ bản

Hôm nay các bạn làm bài kiểm tra về từ vựng cơ bản nha

1. Choose the correct answer

Question 1 of 36

2. Choose the correct answer

Question 2 of 36

3. Choose the correct answer

Question 3 of 36

4. Choose the correct answer

Question 4 of 36

5. Choose the correct answer

Question 5 of 36

6. Choose the correct answer

Question 6 of 36

7. Choose the correct answer

Question 7 of 36

8. Choose the correct answer

Question 8 of 36

9. Choose the correct answer

Question 9 of 36

10. Choose the correct answer

Question 10 of 36

11. What is this?

Question 11 of 36

12. Choose the correct answer

Question 12 of 36

13. Choose the correct answer

Question 13 of 36

14. Choose the correct answer

Question 14 of 36

15. Choose the correct answer

Question 15 of 36

16. Choose the correct answer

Question 16 of 36

17. Choose the correct answer

Question 17 of 36

18. Choose the correct answer

Question 18 of 36

19. Choose the correct answer

Question 19 of 36

20. Choose the correct answer

Question 20 of 36

21. Choose the correct answer

Question 21 of 36

22. Choose the correct answer

Question 22 of 36

23. Choose the correct answer

Question 23 of 36

24. Choose the correct answer

Question 24 of 36

25. Choose the correct answer

Question 25 of 36

26. Choose the correct answer

Question 26 of 36

27. What is this?

Question 27 of 36

28. Choose the correct answer

Question 28 of 36

29. Choose the correct answer

Question 29 of 36

30. Choose the correct answer

Question 30 of 36

31. What is this?

Question 31 of 36

32. What is this?

Question 32 of 36

33. Choose the correct answer

Question 33 of 36

34. Choose the correct answer

Question 34 of 36

35. Choose the correct answer

Question 35 of 36

36. Choose the correct answer

Question 36 of 36