Privacy policy/ Bảo mật

ENGLISH VERSION

Privacy Policy for Cunghoctienganh.com

1. Introduction Thank you for visiting cunghoctienganh.com. We value your privacy and are committed to protecting your personal information. This Privacy Policy outlines how we collect, use, store, and disclose your information when you use our website.

2. Information We Collect

 • Automatically Collected Data: We collect information automatically as you navigate the site, such as your IP address, browser type, and usage data.
 • User-Provided Data: When you register, post comments, or contact us, you may provide personal data like your name, email address, and other details.

3. How We Use Your Information

We use your information to:

 • Improve user experience and optimize our website.
 • Respond to your comments or questions.
 • Send updates, promotions, or newsletters if you opt-in.

4. Cookies

Our website uses cookies to enhance your experience. You can set your browser to reject cookies or notify you when a website tries to place a cookie on your computer.

5. Third-party Links

Our website may contain links to third-party websites. This Privacy Policy does not apply to those sites, and we are not responsible for their content or privacy practices.

6. Data Security

We employ reasonable security measures to protect your data. However, no system is 100% secure, and we cannot guarantee the complete safety of your personal information.

7. Your Choices

You may:

 • Opt-out of receiving emails from us.
 • Request access to or correction of your personal data.
 • Ask us to delete your personal data.

8. Changes to This Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices.

9. Contact Us

If you have questions about this Privacy Policy, contact us at [email protected]

TIẾNG VIỆT

Chính Sách Bảo Mật của Cunghoctienganh.com

1. Giới thiệu Cảm ơn bạn đã truy cập cunghoctienganh.com. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

 • Dữ liệu được thu thập tự động: Chúng tôi thu thập thông tin một cách tự động khi bạn di chuyển trên trang web, như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt và dữ liệu sử dụng.
 • Dữ liệu do người dùng cung cấp: Khi bạn đăng ký, đăng bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email và chi tiết khác.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

 • Cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa trang web của chúng tôi.
 • Phản hồi bình luận hoặc câu hỏi của bạn.
 • Gửi cập nhật, khuyến mãi hoặc bản tin nếu bạn chọn tham gia.

4. Cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookies hoặc thông báo cho bạn khi một trang web cố gắng đặt một cookie vào máy tính của bạn.

5. Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành bảo mật của chúng.

6. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, không có hệ thống nào là 100% an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn hoàn toàn của thông tin cá nhân của bạn.

7. Lựa chọn của bạn

Bạn có thể:

 • Từ chối nhận email từ chúng tôi.
 • Yêu cầu truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn.
 • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn.

8. Thay đổi chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét định kỳ trang này để biết thông tin mới nhất về thực hành bảo mật của chúng tôi.

9. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại [email protected].

Categories: Uncategorised