Bài kiểm tra Kỹ năng nghe – Đếm số

Khi làm bài kiểm tra thì các bạn cố gắng chỉ nghe 1 câu 1 lần thôi nha. Khi nào kiểm tra lại xem mình sai chỗ nào thì mới nên nghe lại nhiều lần.

Question 1 of 21

Question 2 of 21

Question 3 of 21

Question 4 of 21

Question 5 of 21

Question 6 of 21

Question 7 of 21

Question 8 of 21

Question 9 of 21

Question 10 of 21

Question 11 of 21

12.

There are over _______ people in the hall

Question 12 of 21

Question 13 of 21

14.

There are _________ people on the plane

Question 14 of 21

Question 15 of 21

Question 16 of 21

Question 17 of 21

Question 18 of 21

Question 19 of 21

Question 20 of 21

Question 21 of 21