Bài kiểm tra tổng hợp

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm:
Bài kiểm tra này có 100 câu, mỗi câu sẽ tương ứng với 1 điểm.
Các bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra này trong 30 phút để xem trình độ tiếng Anh của bạn ở mức nào
***Lưu ý: Tất cả các câu hỏi và đáp án sẽ không theo thứ tự cho những lần làm tiếp theo, cho nên các bạn có thể làm lại nhiều lần để nhớ lâu hơn nha.

1. You have to finish it as soon as ________

Question 1 of 100

2. A: How _________ do you go there?

B: Twice a week

Question 2 of 100

3. I am _______ that you will pass the test.

Question 3 of 100

4. He is __________. He travelled to the space.

Question 4 of 100

5. Lemon is ________

Question 5 of 100

6. She left him. He feels __________

Question 6 of 100

7. Please wear  ________ to protect the others.

Question 7 of 100

8. You cheat me again. I am _______ about you.

Question 8 of 100

9. I am having a running _____. I sneeze all day.

Question 9 of 100

10. He failed the test again. He is ___________

Question 10 of 100

11. Which word is similar to happy?

Question 11 of 100

12. It is a nice _________. I have not seen your for ages.

Question 12 of 100

13. He is a __________. He works on his computer all the time.

Question 13 of 100

14. We do not need ______ to visit Singapore

Question 14 of 100

15. What have you _____________?

Question 15 of 100

16. It's raining. I will need to carry a/an_____________

Question 16 of 100

17. I __________ money

Question 17 of 100

18. He keeps following me. I feel _________.

Question 18 of 100

19. Open your _________.

Question 19 of 100

20. It's such a _________ day

Question 20 of 100

21. Could you _____ me there?

Question 21 of 100

22. Hurry up! I am _________ for you

Question 22 of 100

23. It is over there. You can just go ________

Question 23 of 100

24. The train made an early ______

Question 24 of 100

25. I like her. She is______

Question 25 of 100

26. It's not funny! Do not _______

Question 26 of 100

27. _____is a place where you can watch movie.

Question 27 of 100

28. I cannot finish it today. I need more__________

Question 28 of 100

29. (At the customs) May I see your _____ please?

Question 29 of 100

30. Hey! How have you ________?

Question 30 of 100

31. Open________.

Question 31 of 100

32. The flight was _________ because of bad weather

Question 32 of 100

33. Advance _________ is cheaper

Question 33 of 100

34. Don't tell me ______. Be________

Question 34 of 100

35. I failed again. I am _________

Question 35 of 100

36. Being ______ is the best thing ever

Question 36 of 100

37. I want to buy_____. I am hungry.

Question 37 of 100

38. There are 50 ________ on the bus.

Question 38 of 100

39. A: Do you need help?

B: No thanks. I can _______it myself.

Question 39 of 100

40. You can __________ on him. He can make a good job of it.

Question 40 of 100

41. He is __________. He can write lyrics.

Question 41 of 100

42. I am 30 years old. She is 28 years old. She is 2 years ________ than me

Question 42 of 100

43. How __________ do I owe you?

Question 43 of 100

44. What are you ________ for dinner?

Question 44 of 100

45. It's late now. I do not ________ I have time.

Question 45 of 100

46. I usually ______ while sleeping.

Question 46 of 100

47. _____the light. It is ______. I cannot see anything.

Question 47 of 100

48. Great! I am _______ about the trip tomorrow.

Question 48 of 100

49. _____ is a place where you buy food.

Question 49 of 100

50. This latte is too sweet. You have put too much ________

Question 50 of 100

51. America is very ________

Question 51 of 100

52. How _______ does the film ________?

Question 52 of 100

53. Sorry, I am late! Don't be ______

Question 53 of 100

54. You are ________ to learn English finally

Question 54 of 100

55. Hey! How ____________?

Question 55 of 100

56. It's time for dinner, but I am not ________

Question 56 of 100

57. She is only 70 lbs. She is getting too _______

Question 57 of 100

58. I'll get it _______ as _______ as I can

Question 58 of 100

59. A: What's _______ with you?

B: I am bored.

Question 59 of 100

60. I think I should _______ home and learn English.

Question 60 of 100

61. I can do it. It's a piece of ________

Question 61 of 100

62. He is a __________. He works in a university.

Question 62 of 100

63. _________to me!

Question 63 of 100

64. Take your ________ before leaving the train

Question 64 of 100

65. Do not put too much _______. It is too spicy

Question 65 of 100

66. He is a __________. He can make people laugh.

Question 66 of 100

67. He’s ________. He works all day.

Question 67 of 100

68. Work! Don't be _________

Question 68 of 100

69. Don't make me _______

Question 69 of 100

70. He is a __________. He works in a restaurant.

Question 70 of 100

71. You've got to be _________ me

Question 71 of 100

72. I cannot be there on time. I think I will _____ the train.

Question 72 of 100

73. You have to be ________ when learning English

Question 73 of 100

74. I am _______ you are here.

Question 74 of 100

75. A: Do you like the idea?

B: That _______ interesting.

Question 75 of 100

76. Life is _____. Play more.

Question 76 of 100

77. It's broken. Let me ______ it

Question 77 of 100

78. _____is something you can use to cut paper.

Question 78 of 100

79. He is __________. He can operate a plane

Question 79 of 100

80. He is __________. He can take you everywhere in the city.

Question 80 of 100

81. The room is too _____. I need a bigger one.

Question 81 of 100

82. I am stressed. I need a ________ vacation.

Question 82 of 100

83. _______down. Don't shout at me.

Question 83 of 100

84. Can I pay by _____________

Question 84 of 100

85. Thank you. That's very ______ of you.

Question 85 of 100

86. I work ______ a teacher.

Question 86 of 100

87. _____is a friendly animal.

Question 87 of 100

88. I am __________ for it. But I cannot see it.

Question 88 of 100

89. He was ________ when he knew I passed the test.

Question 89 of 100

90. I am listening to music. I am feeling ________

Question 90 of 100

91. A: What's your_______?

B: I am a doctor

Question 91 of 100

92. Please ____ down!

Question 92 of 100

93. I _______ say "Thank you".

Question 93 of 100

94. This soup is too salty. You have put too much ________

Question 94 of 100

95. She is a famous_______. She can sing very well.

Question 95 of 100

96. Quickly! I am in a __________

Question 96 of 100

97. _________ you for your help

Question 97 of 100

98. I am telling you! _______to me

Question 98 of 100

99. He is a businessman. He ______ a lot.

Question 99 of 100

100. Tell me! I am __________.

Question 100 of 100