Bài kiểm tra tổng hợp

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm:
Bài kiểm tra này có 100 câu, mỗi câu sẽ tương ứng với 1 điểm.
Các bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra này trong 30 phút để xem trình độ tiếng Anh của bạn ở mức nào
***Lưu ý: Tất cả các câu hỏi và đáp án sẽ không theo thứ tự cho những lần làm tiếp theo, cho nên các bạn có thể làm lại nhiều lần để nhớ lâu hơn nha.

1. I am _______ that you will pass the test.

Question 1 of 100

2. I can do it. It's a piece of ________

Question 2 of 100

3. _____the light. It is ______. I cannot see anything.

Question 3 of 100

4. I'll get it _______ as _______ as I can

Question 4 of 100

5. Hey! How ____________?

Question 5 of 100

6. She is only 70 lbs. She is getting too _______

Question 6 of 100

7. I am listening to music. I am feeling ________

Question 7 of 100

8. You have to finish it as soon as ________

Question 8 of 100

9. I am __________ for it. But I cannot see it.

Question 9 of 100

10. Tell me! I am __________.

Question 10 of 100

11. Open your _________.

Question 11 of 100

12. _______down. Don't shout at me.

Question 12 of 100

13. Life is _____. Play more.

Question 13 of 100

14. He is a __________. He can make people laugh.

Question 14 of 100

15. Don't tell me ______. Be________

Question 15 of 100

16. You can __________ on him. He can make a good job of it.

Question 16 of 100

17. He was ________ when he knew I passed the test.

Question 17 of 100

18. He is a businessman. He ______ a lot.

Question 18 of 100

19. It is over there. You can just go ________

Question 19 of 100

20. Work! Don't be _________

Question 20 of 100

21. I want to buy_____. I am hungry.

Question 21 of 100

22. He is __________. He can write lyrics.

Question 22 of 100

23. Open________.

Question 23 of 100

24. Please wear  ________ to protect the others.

Question 24 of 100

25. He is a __________. He works in a university.

Question 25 of 100

26. You cheat me again. I am _______ about you.

Question 26 of 100

27. _____ is a place where you buy food.

Question 27 of 100

28. (At the customs) May I see your _____ please?

Question 28 of 100

29. A: Do you need help?

B: No thanks. I can _______it myself.

Question 29 of 100

30. Hurry up! I am _________ for you

Question 30 of 100

31. We do not need ______ to visit Singapore

Question 31 of 100

32. It is a nice _________. I have not seen your for ages.

Question 32 of 100

33. I work ______ a teacher.

Question 33 of 100

34. He keeps following me. I feel _________.

Question 34 of 100

35. He failed the test again. He is ___________

Question 35 of 100

36. Sorry, I am late! Don't be ______

Question 36 of 100

37. You've got to be _________ me

Question 37 of 100

38. _________ you for your help

Question 38 of 100

39. I am _______ you are here.

Question 39 of 100

40. It's such a _________ day

Question 40 of 100

41. There are 50 ________ on the bus.

Question 41 of 100

42. He is __________. He can operate a plane

Question 42 of 100

43. You are ________ to learn English finally

Question 43 of 100

44. I am telling you! _______to me

Question 44 of 100

45. I think I should _______ home and learn English.

Question 45 of 100

46. The room is too _____. I need a bigger one.

Question 46 of 100

47. Don't make me _______

Question 47 of 100

48. Great! I am _______ about the trip tomorrow.

Question 48 of 100

49. What have you _____________?

Question 49 of 100

50. I like her. She is______

Question 50 of 100

51. I am stressed. I need a ________ vacation.

Question 51 of 100

52. The train made an early ______

Question 52 of 100

53. I am having a running _____. I sneeze all day.

Question 53 of 100

54. What are you ________ for dinner?

Question 54 of 100

55. He is __________. He can take you everywhere in the city.

Question 55 of 100

56. He is a __________. He works in a restaurant.

Question 56 of 100

57. Could you _____ me there?

Question 57 of 100

58. Hey! How have you ________?

Question 58 of 100

59. I __________ money

Question 59 of 100

60. A: What's _______ with you?

B: I am bored.

Question 60 of 100

61. A: How _________ do you go there?

B: Twice a week

Question 61 of 100

62. He is a __________. He works on his computer all the time.

Question 62 of 100

63. How __________ do I owe you?

Question 63 of 100

64. It's not funny! Do not _______

Question 64 of 100

65. She left him. He feels __________

Question 65 of 100

66. It's broken. Let me ______ it

Question 66 of 100

67. Which word is similar to happy?

Question 67 of 100

68. How _______ does the film ________?

Question 68 of 100

69. It's time for dinner, but I am not ________

Question 69 of 100

70. I _______ say "Thank you".

Question 70 of 100

71. I cannot be there on time. I think I will _____ the train.

Question 71 of 100

72. _________to me!

Question 72 of 100

73. Do not put too much _______. It is too spicy

Question 73 of 100

74. This latte is too sweet. You have put too much ________

Question 74 of 100

75. I usually ______ while sleeping.

Question 75 of 100

76. You have to be ________ when learning English

Question 76 of 100

77. I cannot finish it today. I need more__________

Question 77 of 100

78. A: Do you like the idea?

B: That _______ interesting.

Question 78 of 100

79. Being ______ is the best thing ever

Question 79 of 100

80. She is a famous_______. She can sing very well.

Question 80 of 100

81. Quickly! I am in a __________

Question 81 of 100

82. America is very ________

Question 82 of 100

83. Thank you. That's very ______ of you.

Question 83 of 100

84. This soup is too salty. You have put too much ________

Question 84 of 100

85. _____is a place where you can watch movie.

Question 85 of 100

86. Take your ________ before leaving the train

Question 86 of 100

87. Can I pay by _____________

Question 87 of 100

88. Lemon is ________

Question 88 of 100

89. It's late now. I do not ________ I have time.

Question 89 of 100

90. He is __________. He travelled to the space.

Question 90 of 100

91. A: What's your_______?

B: I am a doctor

Question 91 of 100

92. I failed again. I am _________

Question 92 of 100

93. The flight was _________ because of bad weather

Question 93 of 100

94. He’s ________. He works all day.

Question 94 of 100

95. _____is something you can use to cut paper.

Question 95 of 100

96. It's raining. I will need to carry a/an_____________

Question 96 of 100

97. Please ____ down!

Question 97 of 100

98. _____is a friendly animal.

Question 98 of 100

99. Advance _________ is cheaper

Question 99 of 100

100. I am 30 years old. She is 28 years old. She is 2 years ________ than me

Question 100 of 100