Bài kiểm tra tổng hợp

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm:
Bài kiểm tra này có 100 câu, mỗi câu sẽ tương ứng với 1 điểm.
Các bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra này trong 30 phút để xem trình độ tiếng Anh của bạn ở mức nào
***Lưu ý: Tất cả các câu hỏi và đáp án sẽ không theo thứ tự cho những lần làm tiếp theo, cho nên các bạn có thể làm lại nhiều lần để nhớ lâu hơn nha.

1. Quickly! I am in a __________

Question 1 of 100

2. A: How _________ do you go there?

B: Twice a week

Question 2 of 100

3. _______down. Don't shout at me.

Question 3 of 100

4. Take your ________ before leaving the train

Question 4 of 100

5. This latte is too sweet. You have put too much ________

Question 5 of 100

6. I want to buy_____. I am hungry.

Question 6 of 100

7. I am stressed. I need a ________ vacation.

Question 7 of 100

8. A: Do you like the idea?

B: That _______ interesting.

Question 8 of 100

9. Don't tell me ______. Be________

Question 9 of 100

10. You cheat me again. I am _______ about you.

Question 10 of 100

11. It's raining. I will need to carry a/an_____________

Question 11 of 100

12. A: What's your_______?

B: I am a doctor

Question 12 of 100

13. I am having a running _____. I sneeze all day.

Question 13 of 100

14. _____is a place where you can watch movie.

Question 14 of 100

15. I like her. She is______

Question 15 of 100

16. Being ______ is the best thing ever

Question 16 of 100

17. He is a businessman. He ______ a lot.

Question 17 of 100

18. She is only 70 lbs. She is getting too _______

Question 18 of 100

19. I work ______ a teacher.

Question 19 of 100

20. You have to be ________ when learning English

Question 20 of 100

21. I _______ say "Thank you".

Question 21 of 100

22. How _______ does the film ________?

Question 22 of 100

23. I am telling you! _______to me

Question 23 of 100

24. _____is something you can use to cut paper.

Question 24 of 100

25. He is __________. He travelled to the space.

Question 25 of 100

26. Hey! How ____________?

Question 26 of 100

27. Advance _________ is cheaper

Question 27 of 100

28. _____is a friendly animal.

Question 28 of 100

29. The train made an early ______

Question 29 of 100

30. You've got to be _________ me

Question 30 of 100

31. I failed again. I am _________

Question 31 of 100

32. I can do it. It's a piece of ________

Question 32 of 100

33. I am 30 years old. She is 28 years old. She is 2 years ________ than me

Question 33 of 100

34. There are 50 ________ on the bus.

Question 34 of 100

35. Could you _____ me there?

Question 35 of 100

36. You are ________ to learn English finally

Question 36 of 100

37. Please wear  ________ to protect the others.

Question 37 of 100

38. Life is _____. Play more.

Question 38 of 100

39. He is a __________. He works in a restaurant.

Question 39 of 100

40. I'll get it _______ as _______ as I can

Question 40 of 100

41. What are you ________ for dinner?

Question 41 of 100

42. He keeps following me. I feel _________.

Question 42 of 100

43. He was ________ when he knew I passed the test.

Question 43 of 100

44. He is a __________. He works on his computer all the time.

Question 44 of 100

45. Open your _________.

Question 45 of 100

46. The flight was _________ because of bad weather

Question 46 of 100

47. (At the customs) May I see your _____ please?

Question 47 of 100

48. He is __________. He can write lyrics.

Question 48 of 100

49. Work! Don't be _________

Question 49 of 100

50. He is __________. He can take you everywhere in the city.

Question 50 of 100

51. Hurry up! I am _________ for you

Question 51 of 100

52. He is a __________. He works in a university.

Question 52 of 100

53. I think I should _______ home and learn English.

Question 53 of 100

54. Thank you. That's very ______ of you.

Question 54 of 100

55. You can __________ on him. He can make a good job of it.

Question 55 of 100

56. _________ you for your help

Question 56 of 100

57. I am listening to music. I am feeling ________

Question 57 of 100

58. It's late now. I do not ________ I have time.

Question 58 of 100

59. You have to finish it as soon as ________

Question 59 of 100

60. It's time for dinner, but I am not ________

Question 60 of 100

61. Don't make me _______

Question 61 of 100

62. Can I pay by _____________

Question 62 of 100

63. We do not need ______ to visit Singapore

Question 63 of 100

64. She left him. He feels __________

Question 64 of 100

65. The room is too _____. I need a bigger one.

Question 65 of 100

66. Sorry, I am late! Don't be ______

Question 66 of 100

67. _________to me!

Question 67 of 100

68. I am __________ for it. But I cannot see it.

Question 68 of 100

69. I usually ______ while sleeping.

Question 69 of 100

70. It's not funny! Do not _______

Question 70 of 100

71. It is over there. You can just go ________

Question 71 of 100

72. America is very ________

Question 72 of 100

73. I cannot be there on time. I think I will _____ the train.

Question 73 of 100

74. He failed the test again. He is ___________

Question 74 of 100

75. It's such a _________ day

Question 75 of 100

76. I cannot finish it today. I need more__________

Question 76 of 100

77. Open________.

Question 77 of 100

78. _____ is a place where you buy food.

Question 78 of 100

79. It's broken. Let me ______ it

Question 79 of 100

80. I am _______ you are here.

Question 80 of 100

81. A: Do you need help?

B: No thanks. I can _______it myself.

Question 81 of 100

82. This soup is too salty. You have put too much ________

Question 82 of 100

83. He’s ________. He works all day.

Question 83 of 100

84. He is __________. He can operate a plane

Question 84 of 100

85. Do not put too much _______. It is too spicy

Question 85 of 100

86. _____the light. It is ______. I cannot see anything.

Question 86 of 100

87. How __________ do I owe you?

Question 87 of 100

88. Please ____ down!

Question 88 of 100

89. I __________ money

Question 89 of 100

90. Lemon is ________

Question 90 of 100

91. A: What's _______ with you?

B: I am bored.

Question 91 of 100

92. Great! I am _______ about the trip tomorrow.

Question 92 of 100

93. I am _______ that you will pass the test.

Question 93 of 100

94. It is a nice _________. I have not seen your for ages.

Question 94 of 100

95. Which word is similar to happy?

Question 95 of 100

96. He is a __________. He can make people laugh.

Question 96 of 100

97. What have you _____________?

Question 97 of 100

98. Tell me! I am __________.

Question 98 of 100

99. Hey! How have you ________?

Question 99 of 100

100. She is a famous_______. She can sing very well.

Question 100 of 100