Bài kiểm tra tổng hợp

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm:
Bài kiểm tra này có 100 câu, mỗi câu sẽ tương ứng với 1 điểm.
Các bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra này trong 30 phút để xem trình độ tiếng Anh của bạn ở mức nào
***Lưu ý: Tất cả các câu hỏi và đáp án sẽ không theo thứ tự cho những lần làm tiếp theo, cho nên các bạn có thể làm lại nhiều lần để nhớ lâu hơn nha.

1. She left him. He feels __________

Question 1 of 100

2. I want to buy_____. I am hungry.

Question 2 of 100

3. A: Do you need help?

B: No thanks. I can _______it myself.

Question 3 of 100

4. She is a famous_______. She can sing very well.

Question 4 of 100

5. He is a businessman. He ______ a lot.

Question 5 of 100

6. A: Do you like the idea?

B: That _______ interesting.

Question 6 of 100

7. It's such a _________ day

Question 7 of 100

8. A: What's your_______?

B: I am a doctor

Question 8 of 100

9. This latte is too sweet. You have put too much ________

Question 9 of 100

10. I am listening to music. I am feeling ________

Question 10 of 100

11. Life is _____. Play more.

Question 11 of 100

12. I'll get it _______ as _______ as I can

Question 12 of 100

13. A: How _________ do you go there?

B: Twice a week

Question 13 of 100

14. A: What's _______ with you?

B: I am bored.

Question 14 of 100

15. He keeps following me. I feel _________.

Question 15 of 100

16. What are you ________ for dinner?

Question 16 of 100

17. I __________ money

Question 17 of 100

18. It is a nice _________. I have not seen your for ages.

Question 18 of 100

19. The flight was _________ because of bad weather

Question 19 of 100

20. Don't tell me ______. Be________

Question 20 of 100

21. You cheat me again. I am _______ about you.

Question 21 of 100

22. _____ is a place where you buy food.

Question 22 of 100

23. The train made an early ______

Question 23 of 100

24. I usually ______ while sleeping.

Question 24 of 100

25. Please ____ down!

Question 25 of 100

26. He is a __________. He works in a university.

Question 26 of 100

27. (At the customs) May I see your _____ please?

Question 27 of 100

28. He’s ________. He works all day.

Question 28 of 100

29. Do not put too much _______. It is too spicy

Question 29 of 100

30. I am __________ for it. But I cannot see it.

Question 30 of 100

31. Hey! How have you ________?

Question 31 of 100

32. I am _______ you are here.

Question 32 of 100

33. What have you _____________?

Question 33 of 100

34. America is very ________

Question 34 of 100

35. Lemon is ________

Question 35 of 100

36. I can do it. It's a piece of ________

Question 36 of 100

37. _________to me!

Question 37 of 100

38. Quickly! I am in a __________

Question 38 of 100

39. _____the light. It is ______. I cannot see anything.

Question 39 of 100

40. Hey! How ____________?

Question 40 of 100

41. It's not funny! Do not _______

Question 41 of 100

42. Advance _________ is cheaper

Question 42 of 100

43. Open your _________.

Question 43 of 100

44. I like her. She is______

Question 44 of 100

45. I am having a running _____. I sneeze all day.

Question 45 of 100

46. It's broken. Let me ______ it

Question 46 of 100

47. You are ________ to learn English finally

Question 47 of 100

48. _____is a friendly animal.

Question 48 of 100

49. Take your ________ before leaving the train

Question 49 of 100

50. This soup is too salty. You have put too much ________

Question 50 of 100

51. The room is too _____. I need a bigger one.

Question 51 of 100

52. Great! I am _______ about the trip tomorrow.

Question 52 of 100

53. He is a __________. He works on his computer all the time.

Question 53 of 100

54. _________ you for your help

Question 54 of 100

55. She is only 70 lbs. She is getting too _______

Question 55 of 100

56. I think I should _______ home and learn English.

Question 56 of 100

57. Hurry up! I am _________ for you

Question 57 of 100

58. It's late now. I do not ________ I have time.

Question 58 of 100

59. I am _______ that you will pass the test.

Question 59 of 100

60. _______down. Don't shout at me.

Question 60 of 100

61. How __________ do I owe you?

Question 61 of 100

62. He is a __________. He works in a restaurant.

Question 62 of 100

63. I cannot be there on time. I think I will _____ the train.

Question 63 of 100

64. I am 30 years old. She is 28 years old. She is 2 years ________ than me

Question 64 of 100

65. He is __________. He can take you everywhere in the city.

Question 65 of 100

66. It's time for dinner, but I am not ________

Question 66 of 100

67. There are 50 ________ on the bus.

Question 67 of 100

68. Don't make me _______

Question 68 of 100

69. You've got to be _________ me

Question 69 of 100

70. It's raining. I will need to carry a/an_____________

Question 70 of 100

71. Tell me! I am __________.

Question 71 of 100

72. How _______ does the film ________?

Question 72 of 100

73. _____is a place where you can watch movie.

Question 73 of 100

74. Can I pay by _____________

Question 74 of 100

75. I cannot finish it today. I need more__________

Question 75 of 100

76. We do not need ______ to visit Singapore

Question 76 of 100

77. You have to finish it as soon as ________

Question 77 of 100

78. Open________.

Question 78 of 100

79. It is over there. You can just go ________

Question 79 of 100

80. Thank you. That's very ______ of you.

Question 80 of 100

81. You can __________ on him. He can make a good job of it.

Question 81 of 100

82. Being ______ is the best thing ever

Question 82 of 100

83. Work! Don't be _________

Question 83 of 100

84. He was ________ when he knew I passed the test.

Question 84 of 100

85. Could you _____ me there?

Question 85 of 100

86. _____is something you can use to cut paper.

Question 86 of 100

87. I work ______ a teacher.

Question 87 of 100

88. I _______ say "Thank you".

Question 88 of 100

89. He is __________. He travelled to the space.

Question 89 of 100

90. He is __________. He can operate a plane

Question 90 of 100

91. Sorry, I am late! Don't be ______

Question 91 of 100

92. Please wear  ________ to protect the others.

Question 92 of 100

93. He is __________. He can write lyrics.

Question 93 of 100

94. He is a __________. He can make people laugh.

Question 94 of 100

95. I am stressed. I need a ________ vacation.

Question 95 of 100

96. He failed the test again. He is ___________

Question 96 of 100

97. I failed again. I am _________

Question 97 of 100

98. You have to be ________ when learning English

Question 98 of 100

99. Which word is similar to happy?

Question 99 of 100

100. I am telling you! _______to me

Question 100 of 100